opc_loader
Print deze pagina:

Algemene Voorwaarden van missmarple-paint.nl, gevestigd te Doorn
 

 1. Inhoudsopgave:

  Artikel   1 - Algemeen

  Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

  Artikel   3 - Levering

  Artikel   4 - Prijzen

  Artikel   5 - Betalen

  Artikel   6 - Zichttermijn / herroepingsrecht

  Artikel   7 - Gegevensbeheer

  Artikel   8 - Garantie

  Artikel   9 - Aanbiedingen

  Artikel 10 - Overeenkomst

  Artikel 11 - Aansprakelijkheid

  Artikel 12 - Overmacht

  Artikel 13 - Aansprakelijkheid

  Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

  Artikel 15 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter


  1. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van missmarple-paint.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van missmarple-paint.nl.
  2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
  3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door missmarple-paint.nl erkend.
  4. missmarple-paint.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
    

  2. Identiteit van de ondernemer

  1. Miss Marple gevestigd in Doorn (Showroom, afhaaladres en retouradres)
  2. Adres : Van Galenlaan 36 A - 3941 VD te Doorn
  3. Telefoon : 0343 - 420 374
  4. Ons KvK nummer is 30136676
  5. Ons BTW nummer is NL805023550B01
  6. U vindt ons ook onder www.miss-marple.nl (behang en stoffen)
    

  3. Levering

  1.  In het kader van de regels van de koop op afstand zal missmarple-paint.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  2. Aan de leveringsplicht van missmarple-paint.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door missmarple-paint.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  3. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
    

  4. Prijzen

  1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd.
  2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
  3. Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.
    

  5. Betalen

  1. Alle bestellingen dienen vooraf te worden betaald door middel van iDeal, Creditcard, bankoverschrijving of anderszins. Afhaal orders kunnen ook contant of per pin worden betaald.
    

  6. Zichttermijn / herroepingsrecht

  1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan missmarple-paintl.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij missmarple-paint.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt missmarple-paint.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
    

  7. Gegevensbeheer

  1. Indien u een bestelling plaatst bij missmarple-paint.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van missmarple-paint.nl. missmarple-paint.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  2. missmarple-paint.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
    

  8. Garantie

  1. missmarple-paint.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
  2. De garantietermijn van missmarple-paint.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. missmarple-paint.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
  3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan missmarple-paint.nl) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan missmarple-paint.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan missmarple-paint.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  4. Indien klachten van de afnemer door missmarple-paint.nl gegrond worden bevonden, zal missmarple-paint.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van missmarple-paint.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van missmarple-paint.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van missmarple-paint.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van missmarple-paintl.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  5. Deze garantie geldt niet indien:
   A) en zolang de afnemer jegens missmarple-paint.nl in gebreke is;
   B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken.
   C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van missmarple-paint.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
   D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
    

  9. Aanbiedingen

  1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  2. Mondelinge toezeggingen verbinden missmarple-paint.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
  3. Aanbiedingen van missmarple-paint.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  4. missmarple-paint.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  5. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
    

  10. Overeenkomst

  1. Een overeenkomst tussen missmarple-paint.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door missmarple-paint.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
  2. missmarple-paint.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.


  11. Afbeeldingen en specificaties

  1. Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van missmarple-paint.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


  12. Overmacht

  1. missmarple-paint.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van missmarple-paint.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
  3. missmarple-paint.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is missmarple-paint.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
  4. Indien missmarple-paint.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


  13. Aansprakelijkheid

  1. mssmarple-paint.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


  14. Eigendomsvoorbehoud

  1. Eigendom van alle door missmarple-paint.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij missmarple-paint.nl zolang de afnemer de vorderingen van missmarple-paint.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van missmarple-paint.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:92 BW.


  15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

  1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
  2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen missmarple-paint.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij missmarple-paint.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.